Новини > Световният ден за борба със сушата и настъпването на пустините

 

Международната общност отбелязва всяка година на 17 юни Световният ден за борба със сушата и настъпването на пустините, за да напомни на хората, че планетата ни се превръща в пустиня. Денят се чества от 1995 г. с резолюция 49/115 на Общото събрание на ООН, приета на 30 януари 1995 г. Този глобален проблем засяга една пета от населението на света и последиците са дълготрайни. Изменението на климата е голямо предизвикателство пред човечеството, тъй като води до изменения във всички екосистеми и това трябва да ни подскаже, че решението все още е в наши ръце.

17 Юни Световен ден засушаване

До началото ня XXII век глобалната температура можа да се повиши счетири градуса, в резултат на което Земята ще се промени до неузнаваемост. В Световен мащаб, засушаването ще доведе до смърт на екосистемите и биоразнообразието и до повишаване на морското равнище, заради топенето на ледовете, в следствие от глобалното затопляне. Най-засегнатите страни са в сухите региони на света – Африка и части от Западна Азия, които са изложени на особен риск и тук последствията от сушата могат да бъдат опустошителни. Сушата причинява смъртта и преместването на хората повече, отколкото циклоните, наводненията и земетресенията, което още веднъж доказва, че сушата е най-опустошителното природно бедствие на Земята.

В България през последните години има струпване на валежите в един влажен период и ако тази тенденция се закрепи, ще имаме много големи промени, включително и върху растителността в страната. Застрашени от атмосферно засушаване са районите в Югоизточна и Югозападна България, както и Пловдивският регион. Североизточна България е най-засегната от засушаваниятаи се очаква обостряне на климата, т.е. да има по-високи максимални и минимални температури.

За да се противостои на сушата трябва да се изгради стратегия и да се предеприемат мерки, които да помогнат да се преодолеят последиците. Част от мерките, предприети от Центъра за управление на сушата в Югоизточна Европа са насочени към запазване на водните ресурси, осигуряване на вода за напояване, борба с ерозията и намаляване на количеството на оттичащата се неизпозлвана вода. Също така се забранява преминаването на товари с опасни вещества в границите на санитарно-охранителните зони и подобряване на стопанисването на горите във вододайните зони. Изменението на климата е един от най- големите проблеми, пред които е изправен света, и ние трябва да поемем морална отговорност за предприемането на действия в интерес на бъдещите поколения.